Kallelse till årsmöte

Den 15 mars klockan 15:00 är det årsmöte och det är viktigt att alla är med!

Dagordning Bergslagsteaterns Årsmöte 2020

§ 1 Val av mötesfunktionärer såsom ordförande, sekreterare, justerare och rösträknare.

§ 2 Prövning av kallelse till årsmöte skett i behörig ordning

§ 3 Fastställande av föredragningslista.

§ 4 Behandling av styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse.

§ 5 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 6 Beslut om eventuella ersättningar till styrelse och revisorer.

§ 7 Behandling av motioner.

§ 8 Beslut om årsavgift för nästkommande år.

§ 9 Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella ersättare.

§ 10 Val av ordförande.

§ 11 Val av övriga styrelseledamöter och eventuella ersättare.

§ 12 Val av revisorer och ersättare.

§ 13 Val av valberedning.

§ 14 årsmötets avslut.

Posted in Möten.