Drog- och alkoholpolicy

Grundsyn

Bakgrunden till denna policy är att Bergslagsteatern vill erbjuda utvecklande fritids/kulturverksamhet för unga och vuxna, i en psykosocial miljö som upplevs som så positiv att yttre stimuli som alkohol och droger inte är ett alternativ.

 

Syfte och mål

Målet är att Bergslagsteaterns hållning i alkohol- och drogfrågor ska minska risken för skador eller olyckor som kan relatera till alkohol.

Bergslagsteaterns ledare och medlemmar ska uppleva att alkoholpolicyn ger stöd om alkoholrelaterade problem uppstår.

 

Grundregler

Droger är förbjudet i verksamheten.

Alkohol och droger är förbjudna i Bergslagsteaterns lokaler.

Alkohol ska inte förekomma i samband med barn- och ungdomsverksamhet, samt ledarledd vuxenverksamhet.

I vuxenverksamhet kan alkohol endast förekomma som ett glas mousserande vin i samband med premiärer, samt som valbar dryck för publik vid vuxenarrangemang. Vid publikarrangemang ska det alltid finnas motsvarande alkoholfria alternativ. Vid privata fester i anslutning till vuxenverksamheten får alkohol förekomma, dock aldrig finansierat av Bergslagsteatern

Uthyrning av Bergslagsteaterns lokaler sker endast till alkohol- och drogfria arrangemang.

 

Handlingsplan

Förebyggande arbete

Vid terminsstart alternativt produktionsstart ska ansvarig ledare informera alla deltagare om alkohol- och drogpolicyn. När deltagarna är under 18 år ska även deras målsmän informeras.

När barn/ungdomar pratar om alkohol/droger ska gruppledare alltid gå med i diskussionen, och där uttrycka en restriktiv hållning till barn och ungdomars bruk av alkohol och droger. Diskussionen ska fokusera på att belysa riskerna med unga människors bruk av alkohol och droger.

Bergslagsteater ska sträva efter att erbjuda aktiviteter som alternativ till alkohol och droger vid särskilda riskhelger/kvällar (då barn – och ungdomar riskerar att begå alkohol och/eller drogdebut)..

När Bergslagsteatern producerar uppsättningar som på något sätt berör alkohol och/eller droger ska vi särskilt reflektera kring den syn på alkohol och droger som uppsättningen förmedlar.

 

Ansvarsfördelning

Styrelsen ansvarar för att meddela gruppledare denna policy och handlingsplan.

Gruppledare ansvarar för att meddela gruppdeltagare denna policy och handlingsplan. Gruppledare ansvarar för att policyn och handlingsplanen kommuniceras på sådant sätt att gruppdeltagarna förstår innebörden av den.

Styrelsen ansvarar för att denna policy och handlingsplan finns tillgänglig för alla medlemmar på Bergslagsteaterns hemsida, samt i Bergslagsteaterns lokal.

Varje medlem i Bergslagsteatern har ansvar för att följa denna policy.

Producent och regissör för uppsättningar/produktioner ansvarar särskilt för reflektion kring uppsättningens eventuella budskap gällande alkohol och/eller droger. Reflektionerna som gjorts ska kortfattat beskrivas vid redovisningen av produktionen till styrelsen (efter produktionen genomförts).

Gruppledare har särskilt ansvar att hantera alkohol- och drogrelaterade problem bland teaterns medlemmar. Vi behov ska gruppledare uppmärksamma styrelsen på problematik som handlar om alkohol/och eller droger.

Är medlemmen det berör under 18 år ska styrelsen alltid ta kontakt med målsman.

Styrelsen ansvarar för eventuell polisanmälan/anmälan till socialtjänsten.

När styrelsen får kännedom om möjlig drog- och/eller alkoholproblematik hos vuxen medlem ansvara styrelsen för att någon i styrelsen erbjuder medlemmen ett enskilt samtal där styrelsemedlemmen förmedlar kontaktuppgifter till professionellt stöd. Styrelsen ansvarar även för att en styrelsemedlem erbjuder ett uppföljningssamtal.

 

Till Jämställdhets- och genuspolicy.