Jämställdhets- och genuspolicy

Grundsyn

Bakgrunden till denna policy är att Bergslagsteatern vill erbjuda en utvecklande fritids/kulturverksamhet för unga och vuxna, som är öppen för alla, oavsett kön, sexuell läggning, handikapp och etnisk, kulturell eller social bakgrund.

 

Syfte och Mål

Målet är att Bergslagsteaterns hållning jämställdhet och genus ska kunskap och samman hållning mellan medlemmarna och sprida sig utanför teatern

Bergslagsteaterns ledare och medlemmar ska uppleva att de har stöd av policyn om de känner att vi inte följer reglerna om man är en minoritet.

 

Grundregler

Bergslagsteatern skall respektera Individen i kollektivet får inte särbehandlas på grund av sitt ursprung.

 • I teatern ska människor enligt grundsynen få möjlighet att utforska berättarkonst och sceniska uttryck,
 • Att barnen/ungdomarna skall få vara delaktiga deras teater utifrån sin egen verklighet utan vuxnas värderingar i genustänkande.

 

Handlingsplan

 • Ledaren ska vara engagerad se hela gruppen och tillåta mångfalld .
 • Vid praktiska föreningsgöromål ska dessa fördelas på ett sådant sätt att ligger utanför värderingar vad män/pojkar eller kvinnor/flickor ska göra
 • Aktivt arbeta för att få in jämnare könsfördelning och etnisk ursprung till Bergslagsteatern,  konternuerligt ha en öppen teater genom samarbete med andra föreningar.
 • När vi sätter upp en produktion ska produktionen innefatta diskussioner om pjäsens porträttering av jämställdhet.
 • Oavsett ålder skall man vara med och diskutera policyn varje år och att diskussionerna runt denna skall ledaren göra utifrån deras nivå.

 

Förebyggande arbete

Vid terminsstart alternativt produktionsstart ska ansvarig ledare informera alla deltagare om Jämnställdighetspolycyn. skall finnas tillgänglig vid anslagstavlor  och webbsidan.

Om Policyn gör om eller det blir nya tillägg skall alltid så många medlemar som möjligt vara med att diskutera innehållet.

När barn, ungdomar eller vuxna med ord eller handlig kränker varandra ska gruppledare alltid gå med i diskussionen, och där uttrycka en restriktiv hållning och samtala om etik och förhållningssätt om vad det innebär att kränka eller utfrysa någon. Diskussionen ska fokusera på att belysa Hur man mår och känner sig. Barnen, ungdomarna och vuxna skall få uppmuntran att prata om hur de själva känner sig när problemet uppstår.

 

Ansvarsfördelning

Styrelsen är ytterst ansvariga som delegerar till Verksamhetsledare att informera

Gruppledare ansvarar för att meddela gruppdeltagare denna policy och handlingsplan. Gruppledare ansvarar för att policyn och handlingsplanen kommuniceras på sådant sätt att gruppdeltagarna förstår innebörden av den.

Styrelsen ansvarar för att denna policy och handlingsplan finns tillgänglig för alla medlemmar på Bergslagsteaterns hemsida.

Varje medlem i Bergslagsteatern har ett ansvar för att följa denna policy.

Producent och regissör för uppsättningar/produktioner ansvarar särskilt för reflektion kring uppsättningens budskap gällande jämställdhet och/eller genusfrågor.

 

Policyn utifrån barnens och ungdomarnas perspektiv

Vad är jämställdhet?

10-13 årsgruppen

 • att alla i gruppen är med när man skall jobba med ljuset ljudet och scenografi, för att se vad är roligt
 • alla är lika oavsett hur man är tycker eller vad man kan. Inte döma varandra
 • spela teater om grupptryck
 • då det gäller killar och tjejer så tycker de att det är helt jämställt. Man ska inte ta in killar för att det ska SE bra och jämställt ut, utan alla ska vilja själva
 • om man vill och jobbar så får man de roller man förtjänar, och alla roller små som stora är lika betydelsefulla.
  Alla har rätt att vara med, ingen stjärnklass

 

14-18 årsgruppen

 • alla har lika rättighet att få vara med.  Alla har samma värde när man är på teatern
 • försöka få fler killar till teatern, man kan prata positivt om teatern. Har någon intresse så kan man ta med dem. Avesta har stort grupptryck

 

6-9 årsgruppen

SÅ HÄR TYCKER VI ATT MAN SKA VARA MOT VARANDRA PÅ TEATERN

Bussig
Snäll
Trevlig
Man lyssnar på varandra
Man ska INTE slåss eller vara negativ
Man klättrar INTE på stolarna i salongen
Man ska ha roligt! Tveka inte!
Man är aldrig sjuk på tisdagar (sagt av ett barn med glimten i ögat)
Man ska INTE dra i varandras kläder eller svära

 

Till Drog- och alkoholpolicy.