Stadgar

§ 1 Syfte

Bergslagsteatern är en ideell förening i Avesta. Föreningen har till huvudsyfte att bedriva amatörteaterverksamhet och skall genom sina aktiviteter verka för att amatörteatern förankras i samhället.

Föreningen skall också verka för konstnärlig yttrandefrihet och vara ett alternativ till en kommersialiserad kultur.

§ 2 Medlemmar och stödmedlemmar

Till medlemmar i föreningen kan antagas var och en som instämmer i föreningens syfte och har betalat medlemsavgift enligt årsmötet. Medlemskap gäller från den dag medlemsavgiften är betald. Medlemmarna skall vara delaktiga i ansvaret för verksamheten..

Till stödmedlemmar i förening kan antagas var och en som vill stödja Bergslagsteatern och har betalat stödmedlemsavgift. Stödmedlemmarna skall ha samma rättigheter som medlemmar förutom att de kan inte nyttja lokalerna till verksamhet.  

§ 3 Medlemsavgift

Medlemmar och stödmedlemmar erlägger en årlig avgift som fastställs av Årsmötet för ett år i taget.

§ 4 Årsmötet

Årsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Det skall hållas senaste tre månader efter räkenskapsåret slut. Kallelsen till årsmötet skall tillsammans med föredragningslista skriftligen tillställas samtliga medlemmar senast 4 veckor innan årsmöte. Kallelse kan ske per post, webbsida eller e-post. Årsmöteshandlingar skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmöte. Om handlingarna inte skickas ut skall det anges i kallelsen var dessa finns tillgängliga. Varje närvarande medlem som betalat sin årsavgift äger vid eventuell omröstning en röst. Omröstning sker öppet såvida inte sluten omröstning begärts. Alla frågor avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst utom vid val då vid lika röstetal för kandidater, lottning skall ske.

Styrelsens ledamöter och ersättare har samma befogenheter som föreningsmedlem utom vid beslut om ansvarsfrihet då de endast har yttrande- och förslagsrätt.

Tillträdande styrelse ledamöter och ersättare äger inte rösträtt vid val av revisorer och revisorsersättare.

Revisorer har, om de inte är medlemmar, ej rösträtt vid årsmöte.

För styrelse- och övriga val, som nästkommande årsmöte har att förrätta skall ordinarie årsmöte utse en valberedning med minst två ledamöter. En av dessa skall vara sammankallande.

Vid årsmötet får inga andra ärenden än de som förekommer i den utsända föredragningslistan behandlas om inte årsmötet med minst 2/3 majoritet beslutar annorlunda.

Ärenden vid årsmöte

Vid årsmöte ska bl.a. förekomma

–         val av mötesfunktionärer såsom ordförande, sekreterare, justerare och rösträknare.

–         prövning av att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning

–         fastställande av föredragningslista

–         behandling av styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse

–         fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

–         beslut om ev. ersättningar till styrelse och revisorer

–         behandling av motioner

–         beslut om årsavgift för nästkommande år

–         beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella ersättare

–         val av ordförande

–         val av övriga styrelseledamöter och eventuella ersättare

–         val av revisorer och ersättare

–         val av valberedning.

§ 5 Motioner.

Varje medlem äger rätt att ställa förslag till årsmötet. Sådant förslag skall för att kunna behandlas ha kommit in till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.

§ 6 Föreningsmöten

Föreningsmöten – utöver årsmötet – hålls i den utsträckning verksamheten kräver.

Vid sådana möten får inte beslut fattas i ärende som enligt stadgarna skall behandlas på årsmötet.

§ 7 Extra årsmöte

Extra årsmöte skall sammankallas om ordinarie årsmötet så beslutar eller om minst 2/3 av medlemmarna begär det eller då styrelsen finner det nödvändigt. Kallelse skall ske på samma sätt som till ordinarie årsmöte och endast de ärenden som angivits i kallelsen får behandlas.

§ 8 Styrelsen

Årsmötet utser styrelse som skall bestå av minst 5 ledamöter och två ersättare. Ledamöter väljs för två år på sådant sätt att halva antalet väljes vartannat år. Ordförande och Kassör väljes inte samtidigt. Styrelsen utser inom sig övriga funktionärer och, om den så önskar, arbetsutskott. Föreningen verksamhet leds av styrelsen som är beslutsmässig när mer än fyra antalet styrelseledamöter är närvarade. Det ankommer på styrelsen att mellan årsmötena ansvara för verksamheten i enlighet med de riktlinjer årsmötet dragit upp.

Föreningens firma tecknas av den eller de styrelsen utser.

Styrelsen skall hålla minst fyra möten per år.

Verksamhetsledaren skall adjungeras till styrelsemöten. Verksamhetsledaren har yttranderätt och förslagsrätt.

En representant för barn och ungdomsverksamheten skall adjungeras till styrelsemöten. representanten har yttranderätt och förslagsrätt.

§ 9 Arbetsplan och budget

För varje verksamhetsår skall arbetsplan och budget finnas. Förslag upprättas av styrelsen och föreläggs årsmöte för godkännande. Styrelsen har inte rätt att överstiga budgeten som fastlagd av årsmötet.

§ 10 Ekonomisk förvaltning

Räkenskapsåret omfattar 12 månader (1/1-31/12). Kassören upprättar för varje räkenskapsår bokslut och ekonomisk berättelse. Berättelse och bokslut överlämnas till revisorerna tillsammans med redovisningshandlingar senast tre veckor före årsmötet.

§ 11 Revision

Årsmötet utser för ett år vardera två revisorer jämte en ersättare. Revisorerna skall följa föreningen verksamhet och ekonomiska förvaltning samt förelägga årsmötet revisionsberättelse med förslag rörande bokslut och ansvarsfrihet. Revisorerna behöver inte vara medlemmar.

§ 12 Stadgeändring

För ändring av § 1, 12 och §14 krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Minst fjorton dagar skall förflyta mellan dessa två årsmöten.

Övriga paragrafer kan ändras vid ordinarie årsmöte eller extra årsmöte.

I kallelsen till årsmöte där stadgarna skall ändras skall det framgå att förslag till stadgeändring finns på dagordningen.

§ 13 Uteslutning

Medlem som uppträder så att föreningens intressen eller anseende allvarligt skadas kan uteslutas. Beslut härom får fattas av föreningsstyrelsen.

Medlem som trots påminnelse inte erlägger beslutad avgift kan avregistreras

Innan fråga om uteslutning eller avregistrering avgörs, ska medlemmen lämnas tillfälle att yttra sig.

§ 14 Föreningens upplösning

För upplösning av föreningen krävs beslut med minst ¾ majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie. Minst fjorton dagar skall förflyta mellan dessa årsmöten. Förslag skall ha väckts minst tre veckor före det första av de två årsmöten som nämnts ovan. Vid upplösning skall samtidigt beslut fattas om disposition av föreningens tillgångar. Likalydande beslut måste fattas vid båda beslutstillfällena. Förslag om disposition av tillgångarna skall väckas på samma sätt som sagts om förslag om upplösning.